Disclaimer

Deze website is eigendom van Tuiniek.

Contactgegevens:
Tuiniek
Kwadestraat 9
8860 Lendelede

Adres maatschappelijk zetel:
Kwadestraat 9
8860 Lendelede

Telefoon:  +32 (0)472 42 74 51
E-mail: ruben@tuiniek.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0633780182

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tuiniek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tuiniek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Tuiniek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Tuiniek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tuiniek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Tuiniek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Tuiniek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Privacybeleid

Tuiniek hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van [Kader]. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Tuiniek, Kwadestraat 9 te 8860 Lendelede of via [Email adres bedrijf]. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [Bedrijfsnaam], [Adres bedrijf] of via [Email adres bedrijf], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Tuiniek kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Algemene voorwaarden:

Facturen zijn uitsluitend netto, zonder korting, betaalbaar via overschrijving binnen 
20 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal het bedrag van de onbetaald gebleven factuur, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 125,00, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur.

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen na de beëindiging van de werken. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn  niet.

Indien de offerte getekend voor akkoord naar ons wordt teruggestuurd, nemen wij uw werf op in onze planning en bestellen wij de nodige materialen. Indien achteraf de keuze van de offerte gewijzigd wordt, dienen wij de bestelde materialen aan te rekenen.

Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper. In dat geval zal een waardevermindering toegepast worden tot dekking van de veroorzaakte kosten.

Barsten die zich in de vloer of betegeling voordoen ingevolge het zich zetten van het gebouw of ondergrond, 
kunnen niet te onze laste worden gelegd.

Indien bij de uitvoering der werken ons personeel gevraagd wordt te helpen bij het verplaatsen der meubels of gelijk welke voorwerpen, dan zal dit gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Geen vergoeding mag ons gevraagd worden wegens breken of beschadigen van welke aard ook, daar in principe de lokalen volledig ontruimd moeten zijn. De werkuren hiervoor worden verrekend.

Voegen die afgekit werden door middel van een elastische kitvoeg zijn per definitie onderhoudsvoegen. Dit wil zeggen dat ze regelmatig door de klant dienen gecontroleerd te worden. Tuiniek kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor loskomen van de kitvoegen.

Bijkomende werken die niet voorzien zijn in onze offerte worden uitgevoerd in regie + de gebruikte materialen tenzij anders vermeld op de offerte. De uren voor deze werken worden gerekend vanaf het vertrek tot aankomst op het depot. 

Eigendomsvoorbehoud: Tuiniek blijft, ondanks levering, eigenaar van alle goederen zolang de klant de factuur daarvan nog niet betaald heeft. Indien de betaling niet correct gebeurd of niet uitgevoerd wordt, kan Tuiniek steeds de geleverde goederen terugvorderen.

Voor alle geschillen tussen partijen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 
De meest recente versie is steeds online te raadplegen via: www.tuiniek.be/disclaimer